Projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym w Gminie Miejskiej Bolesławiec” nr POIS.03.01.00-00-0299/22

w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wyniesienie przejść dla pieszych, stworzenie azyli dla pieszych, a także doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacz prędkości, wyświetlacze czasu (tzw. sekundniki) oraz progi ograniczające prędkość pojazdów na drogach. Inwestycja zostanie wdrożona w województwie dolnośląskim, na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

LOKALIZACJA I ZAKRES ZADAŃ:

W ramach realizacji niniejszego projektu Wnioskodawca zaplanował następujące zadania:

11

1. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II

-lokalizacja-na wys. klatki nr 20,

-klasa drogi-L

2. Wyniesienie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów na ul. Sierpnia 80

-lokalizacja-na wys. ul. Głowackiego,

-klasa drogi- L

3. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wybickiego

-lokalizacja-na wys. SP nr 4,

-klasa drogi- D

4. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Helu

-lokalizacja-na wys. bud. nr 8,

-klasa drogi-D

5. Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Teatralnej

-lokalizacja-w pobliżu UG,

-klasa drogi-D

Celem wyniesienia wszystkich powyższych przejść jest poprawa widoczności pieszych i wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia.

6. Azyl dla pieszych na ul. Zgorzeleckiej

-lokalizacja-na wys. ul. Małej

-klasa drogi-L

7. Azyl dla pieszych na ul. Komuny Paryskiej

-lokalizacja-na wys. skrzy. z ul. Wybickiego

-klasa drogi-G

8. Azyl dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta

-lokalizacja-na wys. skrzy. z ul. Murarską

-klasa drogi-Z

Celem wszystkich powyżej wymienionych azyli dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię.

9. Próg wyspowy na ul. Starzyńskiego

-lokalizacja-na wys. bud. nr 4 a, b

-klasa drogi-D

Celem zamontowania progu wyspowego jest ograniczenie prędkości na drodze.

10. Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrz. A. Asnyka i K. Marki

12

-lokalizacja-A. Asnyka-ul. Sierpnia-2 szt. A. Asnyka-Al. Tysiąclecia-2 szt., K. Miarki-2 szt., Żwirki i Wigruy-2 szt.

-klasa drogi-ul. Miarki-Z, ul. Żwirki i Wigury-Z, ul. A. Asnyka-L.

11. Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrz. Tamka-T. Kościuszki 2 szt.

-klasa drogi-ul. Tamka-G od str. ul. B. Chrobrego

12. Wyświetlacz czasu (tzw. sekundnik) na skrz. Grunwaldzka-Tamka

-lokalizacja-na wys. ul. Grunwaldzkiej 2 szt., ul. Grunwaldzkiej od str. ul. Staszica 2 szt., ul. Tamka 2 szt., ul. Bohaterów Getta 2 szt.

-klasa drogi-ul. Tamka-G, ul. Bohaterów Getta-G, ul. Grunwaldzka-L.

Celem montażu wszystkich powyżej wymienionych wyświetlaczy czasu jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie przechodzenia przez przejście dla pieszych os. z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, jak i seniorów.

13. Wyświetlacz prędkości-al. Tysiąclecia

-lokalizacja-al. Tysiąclecia/ul. Jana Pawła II i bramy wjazdowej do szpitala

-klasa drogi-Z

Celem montażu wyświetlacza prędkości jest uspokojenie ruchu na newralgicznych odcinkach dróg.

14. Trenażer czasu reakcji-doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu w narzędzie edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

-lokalizacja-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec.

Zakup narzędzia edukacyjnego (1 szt.) podyktowany jest koniecznością zapewnienia praktycznej nauki uczestnictwa w ruchu drogowym, w tym poprzez weryfikację stopnia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 237 883,25 PLN dofinansowanie w wysokości 85%, w kwocie nie większej niż 202 200,76 PLN.