logointerreg.jpg

Projekt  TRANS-BORDERS

Nowinki „kolejowe” z miasta i regionu

 

http://boleslawiec.tv/wideo/koleje-w-regionie-2/

http://boleslawiec.tv/wideo/koleje-w-regionie/

http://boleslawiec.tv/wideo/bedzie-remont-boleslawieckiego-dworca-pkp/

http://boleslawiec.tv/wideo/centrum-przesiadkowe/

http://boleslawiec.tv/wideo/o-przebudowie-dworca-pkp/

http://boleslawiec.tv/wideo/remont-dworca-pkp/

http://boleslawiec.tv/wideo/dworzec-pkp/

 

 {mp4}TRANS-BORDERS{/mp4}


Projekt  TRANS-BORDERS

 

Okres trwania projektu: 2017–2020

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (program Interreg Europa ŚrodkowaWartość projektu : 2.344.972,86 €, w tym Miasto Bolesławiec: 277 328,10 € Wysokość dofinansowania projektu: 1.935.028 €, w tym Miasto Bolesławiec:  Wysokość dofinansowania: 235 728,88 €, Środki własne Miasta: 41 599,22 €

Partnerzy Projektu:

Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy) – partner wiodący, Stowarzyszenie Transportu Górne Łużyce (Niemcy), Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria), Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska), Miasto Bolesławiec (Polska),KORID LK, spółka z o.o. (Czechy), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia), Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia). Unia Europejska posiada bardzo zróżnicowaną sieć transportową TEN-T. Istnieją jeszcze regiony lub części regionów, które mają utrudniony dostęp do centralnej sieci transportowej. W Europie Środkowej, takie obszary znajdują się na terenach granicznych i przygranicznych. Jednocześnie obszary te, uważane za słabo rozwinięte w dziedzinie łączącego je transportu publicznego. Miasto Bolesławiec, wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołało pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu TRANS-BORDERS. W trakcie trzech lat współpracy, podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu pasażerskiego oraz mobilności mieszkańców. Koncentrować się będą one na rozwiązaniu wspólnych problemów dwóch obszarów granicznych i przygranicznych znajdujących się Europie Środkowej.  Jednym z takich regionów pilotażowych jest obszar przygraniczny pomiędzy Niemcami, Polską i Republiką Czeską, a drugim tereny przygraniczne regionu Koroška w Słowenii i południowej części austriackiej prowincji Karyntia. W ramach projektu, Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Program Interreg Europa Środkowa to program polityki spójności UE, który wspiera ponadnarodową współpracę transgraniczną i zaangażowanie organizacji publicznych i prywatnych w Europie Środkowej. W okresie 2014-2020 na realizację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 246 mln EUR.


Project  TRANS-BORDERS

Duration of the project: 2017–2020

Source of financing: European Regional Development Fund 2014-2020 (Interreg Central Europe programme) Value of the project: 2,344,972.86 €, including City of Bolesławiec: 277,328.10 € Amount of project funding: 1,935,028 €, including the City of Bolesławiec:  Co-financing amount: 235,728.88 €, City’s own funds: 41,599.22 €

Project Partners:

Saxon Ministry of Economy, Labor and Transport (Germany) - lead partner, Upper Lusatia Transport Association (Germany), Carinthia Government Office, Department 7 (Austria), Carinthia Transport Association (Austria), Marshal's Office of Lower Silesian Voivodship (Poland), City of Bolesławiec (Poland), KORID LK, limited liability company. (Czech Republic), Regional Agency for Development of the Koroška Region (Slovenia), Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia). The European Union has the highly diversified TEN-T transport network. There are still regions or parts of regions which have difficult access to the central transport network. In Central Europe, such areas are located in border and near-border areas. At the same time, these areas are considered to be underdeveloped in the field of the public transport links between them. The city of Bolesławiec, together with eight other institutions from Germany, Poland, the Czech Republic, Austria and Slovenia, managed to raise funds from the European Regional Development Fund for the implementation of the project TRANS-BORDERS. During the three years of cooperation, actions will be taken to improve the situation of public passenger transport and the mobility of residents. They will be focused on solving common problems of two border and near-border areas located in Central Europe.  One of these pilot regions is the border area between Germany, Poland and the Czech Republic and the other - the border areas of the Koroška region in Slovenia and the southern part of the Austrian province of Carinthia. As part of the project, the City of Bolesławiec received funds to develop the concept and complete project documentation for the construction of the Transit Centre in Bolesławiec. The programme Interreg Central Europe is the EU's cohesion policy programme, which supports transnational cross-border cooperation and the involvement of public and private organizations in Central Europe. For the 2014-2020 period, EUR 246 million has been allocated to the

transborders2.jpg

 

European Regional Development Fund.

transborders.png